เกี่ยวกับ Oceantoys

 เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมได้ถูกพัฒนาขึ้นและเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2543 และได้มีการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มข้อมูลด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยเน้นข้อมูลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP - One Tambon One Product) และข้อมูลตำบล

 

 

ในปี พ.ศ.2558 ได้มีการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง สร้างเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมขึ้นใหม่ (All New Thaitambon.com) เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยยังคงมีข้อมูลสินค้า OTOP ทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลตำบล ถ่ายโอนมาจากเว็บไซต์เดิม แต่มีการนำเสนอที่ใช้งานง่าย ค้นหาได้ง่าย ข้อมูลที่ไทยตำบลดอทคอมใหม่มีเพิ่มขึ้น ได้แก่ข้อมูล ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

แบรนด์ชั้นนำ